BUDI PEKERTI KANGGO MBENTUK KARAKTER PAWONGAN

Print Friendly and PDF

BUDI PEKERTI KANGGO MBENTUK KARAKTER PAWONGAN

Oleh : Siti Ikoriah, S.Pd.

Guru SMP Taman Dewasa Karanganyar, Kebumen Jawa Tengah

Siti Ikoriah, S.Pd.


       Budi Pekerti minangka salah satunggaling babagan kang wigati kanggo mbentuk Karakter kang becik. Mula Budi Pekerti kedah dipuntanem kawit nalika teksih kanak-kanak, becika saka omah wis dibekali Pendidikan Budi Pekerti kan apik. Sanajan wonten sekolah uga dipun sinauni babagan kaya mangkono, ananging langkung sae uga saka omah wis dibekali supados langkung kulina marang bab kang becik.

       Pendidikan Budi Pekerti kawit bocah ing omah kaliyan bimbingan wong tua kanthi cara menehi pengerten babagan becik lan bener kaya dene etika, tradisi, kerjasama lan interaksi kaliyan keluarga ngangge basa kang apik, utaminipun basa jawa kang alus. Pendidikan kang becik saka keluwarga wigati sanget kanggo tuwuhan sikap lare sakbanjure. Menawi saka cilik sampun kulina ngabekti marang wongtua utawa marang tiyang sanes ingkang langkung sepuh, lare bakal nduwe kaluwihan babagan sopan santun lan budi pekerti. Missal nalika liwat ing ngrepe wongtua kaliyan mbungkuk lan ngucap Nuwun sewu utawane Ndherek langkung.

       Basa jawa punika dudu basa kang angel utawane basa kang rumit. Unggah – ungguh basa utawa tingkatan panggunaan basa minangka salah sawijine sopan santun kanggo mbekti tiyang sepuh utawa tiyang sanes. Pendidikan Budi Pekerti ing omah uga bisa dilakokake dening wong tua marang anake nganggo basa ngoko, sakbanjure anak marang wongtua nganggo basa karma. Kabeh mau bisa dilatih sithik blaka sithik supaya lare kulina nganggo basa karma menawi ngendhika marang wongtua utawa tiyang ingkang langkung sepuh.

       Sakliane basa, Pendidikan Budi Pekerti uga bisa diajarake dening wongtua babagan etika, misale etika nalika maem kudu lenggah lan maem nganggo tangan tengen. Naliak wonten tamu mbukakake lawang lan ngaturaken pinarak. Bab-bab kaya mangkono menawi mboten kulina lare uga bakal ilang budine lan adoh saka unggah-ungguhe. Mula para wongtua utawa tiyang sepuh kudu sregep nglatih lare ing omah supaya remen marang basa jawa, mangerteni babagan unggah-ungguh lan nduweni Budi Pekerti kang apik.

       Menawi lare sampun dibekali pendidikan Budi Pekerti saka omah, wonten sekolahan lare bakale nduweni kepribanden kang beda kaliyan lare sanesipun ingkang mboten dibekali pendidikan Budi Pekerti saka omah. Kaya dene bab sopan santun marang kanca, sopan santun marang guru lan sanesipun. Wonten masyarakat uga bakal dadi lare ingkang saged dadi tuladha kanggo lare liane amarga kanti mangerteni sopan santun, unggah-ungguh lan nduweni Budi Pekerti kang becik.Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top